giỏ hàng

Giỏ hàng

Có (0) Sản phẩm

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Loại danh mục
Phòng ban áp dụng
Giá
 • A010.0.00
  Quản trị hồ sơ đối tượng khách hàng
  Tất cả
  0 vnđ
  • A010.2.C0
   Quản trị hồ sơ đối tác
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.3.C0
   Quản trị hồ sơ nhà cung cấp (NCC)
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.4.C0
   Quản trị hồ sơ Đại lý
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.5.C0
   Quản trị hồ sơ nhân viên
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.6.C0
   Quản trị hồ sơ nhân viên đã nghỉ
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.7.C0
   Quản trị hồ sơ ứng viên dự tuyển
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.8.C0
   Quản trị hồ sơ người liên hệ
   Tất cả
   0vnđ
  • A010.100.C0
   Quản trị hồ sơ khác
   Tất cả
   0vnđ
 • A020.0.00
  Quản trị hồ sơ sản phẩm/ dịch vụ
  Tất cả
  0 vnđ
  • A020.1.P0
   Quản trị hồ sơ sản phẩm thu-chi
   Tất cả
   0vnđ
  • A020.2.P0
   Quản trị hồ sơ VPP
   Tất cả
   0vnđ
  • A020.3.P0
   Quản trị hồ sơ sản phẩm/ dịch vụ bán
   Tất cả
   0vnđ
  • A020.4.P0
   Quản trị hồ sơ sản phẩm/ dịch vụ mua
   Tất cả
   0vnđ
  • A020.5.P0
   Quản trị hồ sơ dịch vụ tư vấn khách hàng
   Tất cả
   0vnđ